Keď sa túžba stáva realitou 

+421 905 881 936

info-ZVNC-desire.sk

RD
RD Bundalov
Dlhopisy
Dlhopisy ASID Dlhopisy
Homestaging
Homestaging

Etický kódex  a Reklamačný poriadok

 

ETICKÝ KÓDEX

Čestnosť / Odbornosť / Spolupráca


PREAMBULA

Etický kódex predstavuje súhrn základných hodnôt, princípov, pravidiel správania sa, práv a povinností Zástupcov realitnej kancelárie DESIRE REAL s.r.o.


I. Hlava
DESIRE REAL s.r.o.

(1) Realitná kancelária DESIRE REAL s.r.o., ďalej aj ako "Realitná kancelária alebo RK" je spoločnosť pôsobiaca v oblasti realít.

(2) Zástupcom realitnej kancelárie ďalej aj ako "Zástupca RK" je osoba poverená výkonom realitného makléra, ktorý je zmluvne oprávnený vykonávať činnosti dohodnuté podľa Zmluvy o obchodnom zastúpení spoločnosti DESIRE REAL s.r.o.


II. Hlava
ZÁKLADNÉ ZÁSADY


Článok 1
Všeobecné zásady a povinnosti člena

(1) Zástupca RK pri výkone činností koná čestne, v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Zástupca RK vystupuje vždy vo vlastnom mene alebo v menej RK DESIRE REAL s.r.o., ktorú zastupuje. Služby poskytuje vždy odborne, svedomito a zodpovedne.

(2) Zástupca RK sa musí správať vždy tak, aby si zabezpečil dôveru klienta a tých, s ktorými prichádza do styku.

(3) Zástupca RK je odborníkom v oblasti v ktorej pôsobí a svoju odbornosť neustále zvyšuje. Zástupca RK je povinný sa aspoň 1 x za 24 mesiacov odborne preškoliť odborníkmi, resp. spoločnosťami v oblasti realít (Realitná únia SR, NARKS...). Zástupca RK je povinný získať najneskôr do 18 mesiacov pôsobenia v spoločnosti DESIRE REAL certifikát odbornej spôsobilosti v oblasti realít. Certifikáciu vykonáva Realitná únia SR.

(4) Zástupca RK pri poskytovaní služieb vždy dbá na napĺňanie cieľov klientov a uprednostňuje záujmy klientov pred vlastnými záujmami.

(5) Zástupca RK poskytuje služby v oblastiach, ktoré je schopný po odbornej stránke uskutočniť a na ktoré má zákonom vyžadované oprávnenie. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom alebo odborníka priamo prizvať k vyriešeniu prípadu.

(6) Zástupca RK vystupuje a jedná vždy tak, aby zostalo zachované dobré meno spoločnosti DESIRE REAL s.r.o.

(7) Zástupca RK sa pri výkone činnosti správa vždy tak, aby jeho konanie nespôsobilo ujmu inému zástupcovi RK, prípadne členom Realitnej Únie SR.

(8) Zástupca RK je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky, stanovy a vnútorné predpisy.Článok 2
Povinnosti člena vo vzťahu ku klientovi

(1) Zástupca RK vyvíja maximálne úsilie, aby svojou odbornosťou a prístupom poskytol klientovi prvotriedne služby.

(2) Zástupca RK poskytuje klientovi len informácie, ktoré sú pravdivé, presné a aktuálne.

(3) Zástupca RK musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, najmä nesmie prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojho klienta, spolupracujúceho kolegu alebo člena Realitnej Únie SR, partnera alebo zamestnávateľa, a to súčasného i minulého, alebo použiť takú informáciu bez výslovného súhlasu v jeho neprospech.

(4) Zástupca RK uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V konfliktnej situácii hľadá pre klienta (klientov) najvhodnejšie riešenie cestou zmieru.

(5) Zástupca RK je ďalej povinný:

(a) informovať klienta o rozsahu služieb, ktoré poskytuje, a o odmene (provízii), ktorá je s týmito službami spätá,

(b) priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,

(c) bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré v súvislosti s jeho obchodným prípadom prijíma alebo odosiela,

(d) v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,

(e) starostlivo nakladať s dokladmi, písomnosťami a vecami, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,

(f) chrániť osobné údaje klienta pred ich zneužitím, stratou alebo odcudzením.

(6) V prípade, ak Zástupca RK prijíma od klienta preddavok na svoju odplatu (odmenu), je povinný ju použiť iba na realizáciu toho obchodného prípadu, v súvislosti s ktorým bol preddavok na odplatu poskytnutý.

(7) V prípade, ak Zástupca RK prijíma peňažné prostriedky od klienta, ktoré nemajú charakter odplaty za už poskytnuté poradenstvo, za sprostredkovateľské služby alebo dodaný tovar, je povinný tieto peňažné prostriedky starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom a viesť ich oddelene od svojho majetku. Po realizácii každého obchodného prípadu je Zástupca RK povinný svoju odplatu klientovi riadne vyúčtovať.

(8) Ak klient vznesie reklamáciu voči poskytnutej službe alebo platbe, je Zástupca RK povinný ju bezodkladne, najneskôr v lehote 30 dní, vybaviť. Ak je reklamácia dôvodná, je Zástupca RK povinný bezodkladne zjednať nápravu, nepriaznivý stav odstrániť, prípadne klientovi poskytnúť primeranú zľavu z ceny služby. Ak je reklamácia nedôvodná, je Zástupca RK povinný klientovi písomne oznámiť dôvody, pre ktoré vyhodnotil reklamáciu ako nedôvodnú.III. Hlava
SPOLUPRÁCA MEDZI ZÁSTUPCAMI RK  A ČLEMI REALITNEJ ÚNIE SR


Článok 1
Zásady spolupráce

(1) Zástupcovia RK  a Členovia Únie sa k sebe správajú za každých okolností korektne a zdvorilo.
(2) Zástupcovia RK sa snažia vyvinúť maximálne úsilie, aby predišli prípadným nezhodám, konfliktom alebo nedorozumeniam medzi nimi, ich klientmi alebo ich zástupcami.

(3) Každý Zástupca RK je povinný zdržať sa akýchkoľvek úkonov, ktoré by mohli smerovať alebo mať za následok prebratie klienta inému Zástupcovi RK, či členovi Únie s cieľom vylúčiť ho z obchodného prípadu, alebo klienta od spolupráce s iným Zástupcom RK odradiť.

IV. Hlava
OSTATNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


(1) Porušenie interných dohôd a pravidiel podľa Zmluvy o obchodnom zastúpení  a/ alebo Etického kódexu vzniká právo spoločnosti DESIRE REAL s.r.o. na disciplinárne rokovanie a sankcionovanie Zástupcu RK .

(2) Kódex je vnútorným predpisom Spoločnosti DESIRE REAL s.r.o.. Vnútorné predpisy sú záväzné pre všetkých Zástupcov RK. RK DESIRE REAL si vyhradzuje právo tento kódex meniť, dopĺňať alebo rušiť vydaním nového kódexu alebo vnútorných predpisov, a to najmä v dôsledku zmien legislatívneho, ekonomického, podnikateľského, technického prostredia alebo vnútorných potrieb spoločnosti. RK je oprávnená vykonávať jednotlivé časti tohto kódexu formou vnútorných predpisov, ktorými sú smernice a uznesenia.. Nové znenie kódexu alebo vnútorný predpis nemá spätnú účinnosť.

 (3) Tento kódex nadobúda platnosť a účinnosť 1.1.2014.

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok DESIRE REAL s.r.o., so sídlom Muškátová 32, 902 01 Pezinok, IČO: 47 312 246, DIČ: 20 2381 3154  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro, vložka číslo 90704/B.

Reklamačný poriadok upravuje podmienky, spôsob a miesto vybavovania reklamácií a tiež vzájomné práva a povinnosti  Realitnej kancelárie a klienta v rámci reklamačného konania. Každý klient (ďalej len „spotrebiteľ“) má právo uplatniť u RK reklamáciu poskytnutej služby.

 • Spotrebiteľ môže na základe vlastného úsudku a názoru na služby poskytované realitnou kanceláriu podať reklamáciu.  Uplatňovanie reklamácii je možné zasielať na korešpondenčnú adresu sídla spoločnosti  Muškátová 32, 902 01 Pezinok, prípadne kancelárie spoločnosti: Trnavská 1, 902 01 Pezinok, telefonicky na mobilný kontakt: 0905 881 936 alebo e-mailom na info-ZVNC-desire.sk.
 • Pod pojmom reklamácia sa rozumie uplatnenie nároku spotrebiteľa na preverenie správnosti, kvality alebo rozsahu poskytovanej služby a/alebo uplatnenie zodpovednosti za vady služieb Realitnej kancelárie. Za reklamáciu sa nepovažuje sťažnosť spotrebiteľa, ktorá súvisí s neplnením alebo vadným plnením povinností tretej osoby, podnet spotrebiteľa na zlepšenie služieb Realitnej kancelárie alebo iná žiadosť, ktorej predmetom nie sú služby alebo činnosť Realitnej kancelárie.
 • Spotrebiteľ má pri uplatňovaní reklamácie práva podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti spotrebiteľa súvisiace s uplatnením a vybavením reklamácie upravuje § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.
 • Spotrebiteľ pri uplatnení reklamácie rozhodne, ktoré z práv podľa § 622 a § 623 Občianskeho zákonníka si uplatňuje. Spotrebiteľ je povinný k reklamácií priložiť všetky dokumenty a dôkazy, ktoré preukazujú jeho tvrdenia. Realitná kancelária na základe rozhodnutia spotrebiteľa určí spôsob vybavenia reklamácie a to bezodkladne, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité odborné posúdenie kvality alebo rozsahu poskytnutej služby, určí spôsob vybavenia do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
 • Realitná kancelária má povinnosť každý jeden reklamačný podnet zapísať. Vzor protokolu  tvorí prílohu tohto reklamačného poriadku. Prosíme klientov, aby uvádzali v protokole všetky údaje uvedené vo vzore.
 • Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, pričom vybavenie reklamácie trvá najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Reklamáciu vybavuje poverená osoba – konateľ, prípadne jeho zástupca. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania nápravou nedostatočne alebo vôbec neposkytnutej (časti) služby, vyplatením primeranej zľavy zo sprostredkovateľskej odmeny (provízie). Ak je reklamácia neoprávnená, Realitná kancelária reklamáciu zamietne.
 • Realitná kancelária znáša náklady spojené s vybavovaním reklamácie. Týmto nie je dotknutý nárok RK na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov súvisiacich s vybavovaním neoprávnenej reklamácie.
 • RK pri uplatnení reklamácie vydá spotrebiteľovi potvrdenie (príloha Vyjadrenie sprostredkovateľa k reklamácií). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (e-mailom), RK doručí potvrdenie o prijatí uplatnenej reklamácie spotrebiteľovi ihneď. Ak potvrdenie o uplatnení reklamácie nie je možné doručiť ihneď, doručí ho bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 • Všetky podklady, osobné údaje a podobne zaslané spoločnosti DESIRE REAL s.r.o. podliehajú ochrane osobných údajov klientov v súlade s platnými predpismi Slovenskej republiky.
 • Reklamačný poriadok je záväzný a nadobúda platnosť 1.1.2014

 

POUČENIE O ALTERNATÍVNOM RIEŠENÍ SPOROV

 1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na RK (napr. e-mailom na adresu info-ZVNC-desire.sk) so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Realitná kancelária vybavila jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že RK porušila jeho práva.
 1. Ak RK odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.
 1. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ktorej spotrebiteľ môže podať návrh na adrese: Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na adrese:  ars-ZVNC-soi.sk, adr-ZVNC-soi.sk. Ďalšie subjekty oprávnené na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú uvedené v on-line zozname subjektov:
 1. Klient (spotrebiteľ) RK môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu použiť platformu na riešenie sporov on-line, dostupnej na adrese:
 2. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu musí obsahovať:
 • meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má,
 • presné označenie Realitnej kancelárie,
 • úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností,
 • označenie, čoho sa spotrebiteľ domáha,
 • dátum, kedy sa spotrebiteľ obrátil na RK so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s RK bol bezvýsledný,
 • vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii, ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu je dostupný on-line na adrese:

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2015/391/20160201_4545799-2.pdf

Tento reklamačný poriadok v plnom rozsahu nahrádza predchádzajúci reklamačný poriadok.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 1. 1. 2016.

 

Osoba poverená vybavovať reklamácie:      Mária Cillerová, konateľ, 0905 881936, info-ZVNC-desire.sk

 

Vyhľadávanie nehnuteľností
-
- m2